MIT: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-03-26
Raport bieżący nr 15/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 marca br.) Spółka powzięła informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 306/2013 z dnia 25 marca 2013 roku, w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.

Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 3 kwietnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.250 akcji imiennych serii A spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPPWK000048”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 3 kwietnia 2013 r. z akcjami spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLPPWK000014”.

Podstawa prawna przekazania raportu: §34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).