MIT:Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji serii A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-03-29
Raport bieżący nr 20/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 29 marca br.) do Spółki wpłynęła Uchwała nr 233/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 marca 2013 roku, w której poinformowano, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia dokonać w dniu 3 kwietnia 2013 roku asymilacji 1.250 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki powstałych po zamianie dokonanej w dniu 3 kwietnia 2013 roku 1.250 akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych kodem PLPPWK000048 z 159.599.307 akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki oznaczonymi kodem PLPPWK000014. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLPPWK000014. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stwierdza, że z dniem 3 kwietnia 2013 roku kodem PLPPWK000014 oznaczonych jest 159.600.557 akcji Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539)