MIT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2013 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-05-27
Raport bieżący nr 25/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Biwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011784, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012,
  6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology na rok obrotowy 2012,
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012,

b)       zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology na rok obrotowy 2012,

c)       podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,

d)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

e)       udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,

  1. Sprawy różne i wolne wnioski,
  2. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).