MIT: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-06-26
Raport bieżący nr 27/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 roku:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.600.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 94.600.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,26% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.600.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia

§  1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012,
  6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology na rok obrotowy 2012,
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)         zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012,

b)        zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology na rok obrotowy 2012,

c)         podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,

d)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,

e)        udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,

  1. Sprawy różne i wolne wnioski,
  2. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za 2012.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:

– wybrane dane finansowe,

– bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 416 330 000 zł,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 9 614 000 zł,

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje całkowite dochody w wysokości 9 517 000 zł,

– zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 985 000 zł,

– rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 85 000 zł,

– noty objaśniające,

– informację dodatkową.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2012 obejmujące:

– wybrane dane finansowe,

– skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 492 287 000 zł,

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 5 144 000 zł,

– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje całkowite dochody w wysokości 5 195 000 zł,

– skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 664 000 zł,

– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3 634 000 zł,

– noty objaśniające,

– informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 w wysokości 9 614 000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Pani Annie Gac z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 06.03.2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Kocembie, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.———————————————————————————————

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 300.000 (trzysta tysięcy) ważnych głosów z 300.000 (trzysta tysięcy) akcji (0,02% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 300.000 (trzysta tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Szczypińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Rywinowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 18 maja 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MIT Mobile Internet Technology

SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  MIT Mobile Internet Technology z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Południkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 6 marca 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważne głosy z 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (59,32% kapitału zakładowego), przy czym:

–            za podjęciem uchwały oddano 94.700.958 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosy (100% głosów oddanych);

–            głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).