MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-06-26
Raport bieżący nr 28/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26 czerwca 2013 roku (dalej ZWZ).

1.

Akcjonariusz: MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 94.400.958

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 94.400.958

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 99,68

Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 59,06

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.