MIT: Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-07-19
Raport bieżący nr 29/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 lipca br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki – firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E.

Przedmiotem badania będzie:

–         przegląd półrocznego sprawozdania finansowego MIT Mobile Internet Technology S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku,

–         przegląd półrocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3654. Spółka pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. w zakresie badania sprawozdań finansowych MIT Mobile Internet Technology S.A. Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 28 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).