Holding

Lark.pl S.A. (dawniej: MIT Mobile Internet Technology SA)z siedzibą w Warszawie przy ulicy Plac Czerwca 1974 r 4, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011784 Podstawowy przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerami 22.1, 74,20.C i 51.47.Z
Lark.pl S.A. (dawniej MIT Mobile Internet Technology S.A.) jest najstarszą na polskim rynku firmą specjalizującą się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. Obecnie Lark.pl S.A jest spółką działającą na rynku medialnym i telekomunikacyjnym skupiającą rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Lark.pl S.A. jest jednostką dominująca Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A . Holding tworzą spółki zależne:

  • EL.2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000123777 KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej – 100 % udziałów
  • Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem 0000106598 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 100 % udziałów
  • MNI Premium S.A. w upadłości układowej (d. Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000292045 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.10.2007r – Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „MNI Premium Sp. z o.o..) – usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane – 100 % udziałów
  • Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem 0000101211 przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)– usługi w zakresie przetwarzania danych – 100 % udziałów
  • Lark Europe SA. z siedzibę w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000374323 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) – sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – 100% udziałów
  • Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS 0000210480 przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – działalność telekomunikacyjna pozostała – 100 % udziałów.
  • Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS 0000445535 przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ) – 100 % udziałów Lark.pl SA

Dysponując bogatym zapleczem technologicznym i długoletnim doświadczeniem, Lark.pl S.A. tworzy innowacyjne strategie marketingowe dla biznesu i skutecznie realizuje je na platformach mobilnych.

Dalszy rozwój Lark.pl S.A. następował będzie zarówno organicznie, w wyniku wzrostu spółek zależnych, jak i poprzez akwizycje zmierzające do rozszerzania oferty o nowe produkty oraz usługi.