Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu Lark.pl S.A.

Akcjonariusze MIT Mobile Internet Technology S.A. posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego i 5% ogólnej liczby głosów na WZA (stan na dzień 31 stycznia 2013 r.)

Na dzień 31 stycznia 2013 roku kapitał zakładowy MIT Mobile Internet Technology S.A. wynosi 166.033.508,16 złotych i dzieli się na 159.647.604 akcji o wartości nominalnej 1,04 złotego każda akcja,  akcjom tym odpowiada 159.840.192 głosy na walnym zgromadzeniu.

Znaczne pakiety akcji Spółki są w posiadaniu następujących podmiotów:

*/ –>

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
1 Grupa Kapitałowa MNI w tym: 103.929.364 65,10 103.929.364 65,02
MNI S.A. 103.799.451 65,02 103.799.451 64,94
MNI Telecom S.A. 129.913 0,08 129.913 0,08